PROGRAM I METODY

Przedszkole w pracy wychowawczo-dydaktycznej realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nasze przedszkole pracuje na programie „Zbieram, poszukuję, badam”, autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 roku. Stanowi on podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD I DZIAŁAŃ

 • System edukacji przez ruch
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy „Klanza”
 • Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej
 • Metody aktywizujące
SYSTEM EDUKACJI PRZEZ RUCH

Autorką systemu metodycznego Edukacja przez ruch jest pani Dorota Dziamska, z którą współpracujemy od 2013 r. Mieliśmy przyjemność dwukrotnie spotkać się z P. Dorotą w siedzibie Fundacji św. Michała w Polkowicach oraz czterokrotnie na warsztatach w siedzibie naszego Przedszkola. Jest to nowoczesny system metodyczny przeznaczony do prowadzenia kształcenia i wychowania dzieci            z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania, a więc uczenia się. System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, które opierają się na naturalnych formach ruchu dziecka. Każde ćwiczenie zaproponowane uczestnikom zabaw i spotkań edukacyjnych:

 • zawiera zaplanowany swobodny, a potem celowy ruch,
 • wywołuje korzystne emocje motywujące do indywidualnej i zbiorowej aktywności,
 • ma charakter poznawczy, rozwija mowę, myślenie, buduje wiedzę.

Ruch odgrywa najbardziej znaczącą rolę w procesie uczenia się małych dzieci, system proponuje więc poruszanie się w trakcie zajęć, co ma swój bezpośredni wpływ na koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Działaniom dzieci towarzyszy rytmizowany tekst lub muzyka, co sprzyja uzyskaniu płynności                           i sprawności ruchu

METODA DOBREGO STARTU

Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metoda ta może być wykorzystywana w pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju – w celu stymulowania go, jak i z dziećmi o zaburzonym rozwoju w celu rehabilitacji zaburzeń rozwojowych.

W pracy nad rozwojem Metody Dobrego Startu, Marta Bogdanowicz opracowała trzy podstawowe

jej formy:

 1. Piosenki do rysowania dla najmłodszych dzieci w celu wspierania ich rozwoju,
 2. Piosenki i znaki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w celu przygotowania do nauki pisania i czytania.
 3. Piosenki i litery dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania.

Modyfikacje Metody Dobrego Startu nawzajem się uzupełniają, stanowiąc kolejne etapy pracy stymulacyjno- terapeutycznej, początkowo na materiale nieliterowym, a następnie na materiale obejmującym litery drukowane i pisane

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATII STRAUSS

Metoda zaproponowana przez Batii Strauss stwarza dzieciom możliwość aktywnego słuchania muzyki. Celem tej metody jest aktywne słuchanie muzyki, przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej i uwrażliwienie na nią. Według Batii słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Dzieci słuchając utworów muzycznych tańczą, albo grają na instrumentach muzycznych gotowych i powszechnie znanych, a także instrumentach z otoczenia, np. workach, gazetach, pałeczkach, kubeczkach itp., oraz instrumentach własnoręcznie wykonanych. Metoda ta daje jeszcze inne możliwości aktywnej realizacji. Słuchając muzyki można mówić proste wierszyki, rymowanki lub rytmicznie snuć jakąś opowieść. Praca tą metodą sprawia dzieciom radość, są one aktywne, a zarazem doświadczają, przeżywają i działają.

PEDAGOGIKA ZABAWY "KLANZA"

Zajęcia prowadzone tą metodą są kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Metoda ta zapewnia dobrowolność uczestnictwa, wyklucza rywalizację, daje możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę, oraz inne środki wyrazu.

METODA Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu                      i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą umiejętnością. Często napotykają trudności, zniechęcają się do wykonywania kolejnych działań, aby uniknąć przykrości. Należy dostosować więc treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma właśnie wspomagać rozwój umiejętności matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami.                         W edukacji matematycznej ważne jest też, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób uczą się dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja matematyczna metodą                           E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych                    u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne.

METODY AKTYWIZUJĄCE

1) Metody poszukujące, czyli sposób pozwalający dzieciom poszukiwać treści pod kierunkiem nauczyciela. Są to np.:

 • prowadzenie dyskusji
 • wytworzenie sytuacji problemowej
 • „burza mózgów”
 • praca z tekstem oparta o źródła.

 

2) Metoda problemowa, która spełnia dwie ważne funkcje:

 • aktywizuje dzieci w procesie uczenia się, bowiem zmusza do myślenia twórczego i odkrywczego
 • budzi i podtrzymuje w dzieciach zaangażowanie ich emocjonalne i zainteresowanie zajęciami

 

3) Metoda ekspozycji, czyli oddziaływania na wyobraźnię dziecka. Są to:

 • inscenizacje
 • wycieczki dydaktyczne,
 • odwiedzanie wystawy zorganizowanej przez dzieci
 • spotkanie przy „szopce” w okresie Bożego Narodzenia, przy grobie Pana Jezusa w okresie Wielkiego Postu
 • odwiedzanie zakładów pracy rodziców dzieci
 • Wszystko to podlega obserwacji uczniów i wywołuje ich zainteresowanie.

 

4) Metody praktyczne, którym służą różne działania twórcze:

 • wykonywanie rysunków, gazetek, prac plastycznych, literackich i muzycznych
 • eksperymenty, doświadczenia przyrodnicze
 • działalność charytatywna, czyli aktywność społeczna.